Budu bojovat ze všech sil!

Podpoř svou aktivitou velkého sportovního srdcaře Jirku Šámala, který hraje nerovný boj s ALS.
Vý­tě­žek ze star­tov­ného po­mů­že za­jis­tit Jir­ko­vi důs­toj­ný boj se zá­keř­ným sou­pe­řem, ná­kla­dy na fy­zio­te­ra­pii a dal­ší cvi­če­ní, ná­kup zdra­vot­ních po­mů­cek pro zhor­šu­jí­cí se zdra­vot­ní stav.
Re­gis­truj se do 10.10. 23:59, zí­skej star­tov­ní čís­lo s or­ga­ni­zač­ní­mi po­ky­ny do email­u a svo­jí ak­ti­vi­tu si změř ja­kou­ko­liv ap­li­ka­cí.
Po­má­hej po­hyb­em kdy­ko­liv a kde­ko­liv, sbí­rej ki­lo­met­ry své ak­ti­vi­ty od 1.10. do 10.10. Ka­te­go­rie: Dos­pě­lí/ Dě­ti do 17 let - běh, chů­ze/dog­tre­king, ca­ni­cross, ja­ký­ko­liv po­hyb.
Ori­gi­nál­ní dře­vě­ná me­da­ile a ob­jed­na­né věc­i ti do­ra­zí do schrán­ky do 10. dne od u­kon­če­ní ak­ce. Na­hra­j vý­sle­dek a po s­kon­če­ní bě­hu do­sta­neš di­plom.

ZDOLÁME SPOLEČNĚ CÍL 80 000 KČ?

Je vám osmačtyřicet, jste plni elánu. Děláte to, co máte rádi a do dalšího života máte spoustu plánů. Pak se vám zničehonic postaví do cesty nemoc, se kterou si však moderní lékařská věda neví rady.

Naším cíle je vybrat pro Jirku 80 000Kč, které Jirkovi umožní důstojně bojovat svůj nerovný souboj.

Pojďte Jirkovi ukázat, že v tom není sám. Napiš u registrace do kolonky Osobní cíl motivační vzkaz, proč podporuješ právě Jirku. Protože nejen finance, ale hlavně i zájem okolí je to, co nemocní potřebují nejvíce.

Celý Jirkův příběh si můžeš přečíst zde.

STARTOVNÉ ZAHRNUJE

  • elektronické startovní číslo a diplom
  • originální dřevěná medaile
  • charitativní příspěvek pro Jirku který bude poslán organizaci Znesnáze21
  • podporu činnosti a myšlenky Rozběháme Česko, z.ú.

POŘADATEL


TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

PARTNĚŘI